head

Informace o zpracování osobních údajů

platné od 10.8.2022

V Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o., IČO: 28198638, se sídlem Příborská 280, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, CZ11912634, registrované v Obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě pod sekcí C, složkou 32401 dále jen („Hanwha „) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu tak najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

A. KDO URČUJE, JAK BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

My v Hanwha určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za takové zpracování odpovídáme. Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení správce osobních údajů (dále jen „správce“).

B. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

B.1. Identifikační údaje

Především Vaše jméno a příjmení, ale také tituly, data narození či bydliště: potřebujeme vědět, kdo je naším zaměstnancem nebo naším klientem, případně kdo za něj vystupuje. 

B.2. Kontaktní údaje

Především Vaše telefonní čísla a e-maily, abychom se s Vámi mohli spojit a mohli s Vámi komunikovat jak při plnění Vašich pracovních povinností, jste-li naším zaměstnancem, nebo při uzavření a plnění smlouvy, jste-li naším klientem nebo pokud ho zastupujete, tak při jiných příležitostech. 

B.3. Údaje o poskytovaných službách a produktech

Zpracováváme Vaše údaje také v souvislosti s námi poskytovanými službami a produkty, které jste si objednali, abychom měli úplné informace o řádném poskytování. 

B.4. Platební, mzdové a účetní údaje

Zpracováváme údaje o Vašich platebních prostředcích, účtech a údajích z faktur a jiných daňových a účetních dokladů, abychom řádně sledovali a vypořádávali platby za poskytnuté služby a produkty. Podobně zpracováváme i údaje o Vašich mzdách a provedených odvodech, jste-li naším zaměstnancem. 

B.5. Údaje o komunikaci a údaje z komunikace vyplývající

Je možné, že když spolu budeme nejrůznějšími formami komunikovat, budete nám sdělovat různé osobní údaje. Ty budeme zpracovávat spolu s údaji o tom, kdy a jak tato komunikace proběhla.

B.6. Údaje související se zaměstnáním

Jste-li náš zaměstnanec, budeme zpracovávat také některé Vaše údaje, které se týkají Vašich zkušeností a schopností pro výkon práce. Půjde zejména o údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech nebo o údaje o rodinném stavu a údaje o rodinných příslušnících.

B.7. Údaje o používání našeho webu

Užíváním našich webových stránek v prostředí internetu se automaticky odesílají některá data z Vašich zařízení jakožto návštěvníků našeho webu. Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o aktivitě uživatelů našich webových stránek, umíme odečíst úkony, které jste na webových stránkách provedli, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využíváme informaci o operačním systému (například iOS nebo Android), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých na náš web přistupujete (například typ chytrého telefonu). To nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je aktuálním technickým možnostem. 

B.8. Údaje z cookies a dalším sledovacích technologií

Pokud je v prohlížeči povoleno ukládáno tzv. cookies, jejich prostřednictvím k nám posíláte další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači. Zde zahrnujeme také údaje z obdobných sledovacích technologií. 

Více informací o používání cookies a o Vaší aktivitě naleznete v naší „COOKIES POLICY“.

B.9. Obrazové záznamy a podobizny 

Jste-li náš zaměstnanec, budeme zpracovávat také některé Vaše podobizny a obrazové snímky (fotografie).

C. CO NÁS OPRAVŇUJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme v rámci naší činnosti pro různé účely a v různém rozsahu, jak je popsáno níže:

C.1. Nabízení a objednávání našich služeb a produktů

Abyste si u nás mohli objednat nebo domluvit dodání služeb a produktů, které nabízíme, potřebujeme Vaše osobní údaje. Za tímto účelem můžeme zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje, platební a účetní údaje, údaje o komunikaci a údaje z komunikace vyplývající a údaje o poskytovaných službách a produktech.

Právním titulem pro toto zpracování je plnění smlouvy, kterou v procesu uzavíráme.

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla po dobu procesu uzavírání smlouvy a následně po dobu trvání smlouvy, byla-li uzavřena.

C.2. Dodržování právních povinností nám uložených

Jako společnost regulovaná českým právem máme i některé právem nám uložené povinnosti. Typicky jde o povinnost evidovat platby a řádně o nich vést účetní doklady, dodržovat ochranu spotřebitelů, vyskytují-li se, nebo jen řádně identifikovat naše zákazníky. Jde ale i o zákony týkající se vedení údajů o našich zaměstnancích a související agendu odvádění daní a plateb. Pro tento účel můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, platební, mzdové a účetní údaje, údaje o komunikaci a údaje z komunikace vyplývající a údaje o poskytovaných službách a produktech.

Právním důvodem pro toto zpracování je plnění právní povinností. Údaje máme většinou od Vás, když nám je poskytnete v rámci procesu uzavírání smlouvy nebo vzájemné komunikace. 

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu dle daných zákonných lhůt, obvykle nepřesahující 10 let jako nejzazší dobu zpracování dle účetních předpisů. 

C.3. Ochrana našich právních zájmů a vedení interních evidencí

Osobní údaje rovněž potřebujeme pro řádnou ochranu našich práva a nároků a abychom mohli vést interní evidence našich zákazníků a klientů, včetně osobních údajů potřebných pro vymáhání pohledávek nebo účinnou obranu v případném sporu (tj. abychom se jako správce mohli řádně bránit u soudu nebo v rámci mimosoudních, exekučních a obdobných řízení, kde by bez těchto zpracovávaných údajů mohla být ohrožena nebo znemožněna ochrana našich práv). Za tímto účelem můžeme zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje, platební, mzdové a účetní údaje, údaje související se zaměstnáním, údaje o komunikaci a údaje z komunikace vyplývající a údaje o poskytovaných službách a produktech.

Právním základem zpracování je zde náš oprávněný zájem na ochraně našich práv, právních nároků a na evidenci plnění.

Osobní údaje jsou obecně uchovávány po dobu trvání zákonné promlčecí doby, včetně případného pozastavení nebo přerušení této doby, obvykle však ne déle než 16 let po poskytnutí služeb, dodání produktů nebo po ukončení smlouvy s námi. 

C.4. Vytváření, hodnocení a přizpůsobování procesů v rámci HR oddělení

Pokud jste náš zaměstnanec, některé Vaše údaje využíváme také pro vytváření, hodnocení a přizpůsobování personálních a odměňovacích systémů, pro zpracovávání modelů podílové účasti zaměstnanců ve společnosti, pro řízení dalších strategických postupů, tvorbu firemních prezentací, přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce. Za tímto účelem můžeme zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje, obrazové záznamy a podobizny, platební, mzdové a účetní údaje, údaje související se zaměstnáním a údaje o komunikaci a údaje z komunikace vyplývající.

Právním základem zpracování je zde náš oprávněný zájem na zlepšování efektivity našich vnitřních procesů ve společnosti a vytváření procesů nových. Současně můžete v některých případech se zpracováním osobních údajů udělit svůj souhlas.

Osobní údaje jsou obecně uchovávány po dobu existence pracovněprávního vztahu a po dobu jednoho roku po jeho skončení. V případě souhlasu může být tato doba zkrácena do chvíle odvolání souhlasu. 

C.5. Propagace naší značky a marketingová komunikace

Osobních údaje využíváme také v případě, kdy poskytujeme nabídky našich služeb a produktů nebo když propagujeme naši značku a naši společnost, a to včetně zasílání novinek a newsletterů. Nechceme Vás ale obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli schopni nabídnout vhodné řešení. Ke komunikaci s Vámi můžeme využívat široké spektrum kanálů, zejména klasickou poštu a e-mail, ale i SMS zprávy, notifikace a vyskakovací okna na našem webu. Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejm. identifikační a kontaktní údaje, údaje o používání našeho webu a údaje z cookies a dalším sledovacích technologií.

Právním základem zpracování je zde náš oprávněný zájem na propagaci naší značky, naší společnosti, našich služeb a produktů a našeho webu. Současně můžete v některých případech se zpracováním osobních údajů udělit svůj souhlas. 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, činíme tak po dobu, dokud s tímto zpracováním nevyslovíte nesouhlas či neprovedete jinou akci na základě které dovodíme, že si další zpracování za tímto účelem nepřejete. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku. 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, činíme tak do doby, dokud souhlas neodvoláte.

C.6. Provoz webu 

Zpracováváme osobní údaje návštěvníků našeho webu, když ho navštíví nebo se na něm pohybují. Využíváme cookies a další technologie, které mohou vést ke zpracování osobních údajů, a to za účely uvedenými níže. Detaily, co cookies jsou, jaké cookies a další technologie využíváme a jak dlouho je zpracováváme naleznete v naší „COOKIES POLICY“.

Provoz a bezpečnost webu (nezbytné)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádný provoz našich webových stránek včetně prezentace, funkčnosti a zajištění bezpečnosti přístupu. V rámci tohoto účelu můžeme identifikovat naše návštěvníky při prohlížení webových stránek a při přihlášení do nich, umožňují-li to. Z tohoto důvodu zpracováváme údaje o používání našeho webu a údaje z cookies a dalších sledovacích technologiích, a to v rozsahu, který je nezbytný pro provoz webu (nezbytné cookies). 

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění funkčnosti a bezpečnosti webu. 

Osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od návštěvy našeho webu.

Přizpůsobení webu (preference) 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zachování Vašich preferencí a přizpůsobení našeho webu podle těchto preferencí, jakož i pro příjemnější uživatelský zážitek z našeho webu. V rámci tohoto účelu přizpůsobujeme web Vaší poloze, Vašemu vybranému jazyku či Vašemu zařízení. Z tohoto důvodu zpracováváme údaje o používání našeho webu a údaje z cookies a dalších sledovacích technologiích, a to v rozsahu, který je nezbytný pro přizpůsobení webové prezentace (preferenční cookies).

Právním základem pro zpracování údajů o používání našeho webu je náš oprávněný zájem na přizpůsobení webu preferencím návštěvníků. Zpravidla uchováváme Vaše osobní údaje po dobu až 2 let od Vaší návštěvy našeho webu.  

S Vaším souhlasem také zpracováváme údaje z cookies a dalších sledovacích technologií, které jsou nezbytné pro přizpůsobení webu (preferenční cookies), přičemž Vaše údaje mohou být také poskytovány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas, udělený prostřednictvím Cookies lišty. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení Vašeho souhlasu.  

Analýza návštěvnosti webu (statistika) 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro pochopení způsobu, jakým návštěvníci využívají náš web. V rámci tohoto účelu sledujeme návštěvnost našich webových stránek, optimalizujeme naše webové stránky, zajišťujeme bezpečnost webu a vašich dat a zvyšujeme plynulost a uživatelskou přívětivost webu. Právním základem pro zpracování údajů o používání našeho webu je náš oprávněný zájem na sběru informací o užití našeho webu a jeho dalším rozvoji. Zpravidla uchováváme Vaše osobní údaje po dobu až 2 let od Vaší návštěvy našeho webu.  

S Vaším souhlasem také zpracováváme údaje z cookies a dalších sledovacích technologií, které jsou nezbytné pro analýzu návštěvnosti našeho webu (statistické cookies), přičemž Vaše údaje mohou být také poskytovány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas, udělený prostřednictvím Cookies lišty. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.  

Propagace a marketing za využití našeho webu (marketing) 

Zpracování vašich osobních údajů je také nezbytné pro shromažďování informací o vašich osobních preferencích, co se využívání reklamy týče, a následnou prezentaci doporučených produktů dle těchto preferencí. V rámci tohoto účelu tedy propagujeme a prodáváme služby a produkty na webových stránkách a zobrazujeme vám marketingová sdělení týkající se služeb a produktů, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace. Právním základem pro zpracování údajů o používání našeho webu je náš oprávněný zájem na podpoře prodeje našich produktů a služeb. pravidla uchováváme Vaše osobní údaje po dobu až 2 let od Vaší návštěvy našeho webu.  

S Vaším souhlasem také zpracováváme údaje z cookies a dalších sledovacích technologií, které jsou nezbytné pro propagaci a marketing za využití našeho webu (marketingové cookies), přičemž Vaše údaje mohou být také poskytovány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas, udělený prostřednictvím Cookies lišty. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení Vašeho souhlasu.

D. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí především od Vás samotných, a to z procesu uzavírání smlouvy, z plnění smlouvy a z naší vzájemné komunikace. Můžete nám je však poskytnout i jinak, zejm. prostřednictvím našeho webu. Osobní údaje přímo od Vás také můžeme získávat sledováním Vašeho chování na webu.

Další osobní údaje pak můžeme získávat od našich partnerů, kteří jsou správci Vašich osobních údajů, a kteří nám je dle vlastních pokynů a vlastních účelů předávají: jsme tedy ve vztahu k nim zpracovateli osobních údajů. Mohou se ale vyskytnout i partneři, vůči kterým budeme ve společném správcovství. 

Více o zpracovatelích a správcích osobních údajů naleznete v části „KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?“. 

E. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Ve výjimečných případech tak můžeme činit i jako zpracovatel.

Pokud jsme správcem, znamená to, že my určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme. Pokud jsme zpracovatelem, určuje tyto účely a prostředky jiná osoba, která drží Vaše osobní údaje jako správce. Tím mohou být zejména vaši obchodní partneři, kterým dáte pokyn nám poskytnout Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to například v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány výše.

Takovými zpracovateli jsou:

  • Google Ireland Limited
  • Web & Media a.s.

F. KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉ UNIE? 

V rámci předání údajů jiným správcům nebo našim zpracovatelům, uvedeným výše, můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropskou unii, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

G. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

G.1. Odvolání souhlasu

V případě, že je vůbec získáváme, jsou veškeré souhlasy zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout.

Neudělení nebo odvolání souhlasu pro některý ze shora uvedených účelů výše však nebude mít vliv na možnost zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení v souladu s naším oprávněným zájmem (vizte shora uvedený účel „Propagace naší značky a marketingová komunikace“).

Ve všech případech zpracování založených na souhlasu jej můžete odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu kazarova@hanwhacz.cz  či jinou akcí, ze které nám bude jasné, že si přejete souhlas odvolat. Je nutné ho odeslat pod e-mailem, který u Vás máme evidovaný, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy.

V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním. 

G.2. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu, pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem. 

G.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

G.4. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

b) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

c) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže část „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

d) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění účelu „Ochrana našich právních zájmů a vedení interních evidencí“.

G.5. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

d) vznesete námitku proti zpracování, jak je podrobněji popsáno níže v části „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

G.6. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. 

G.7. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (vizte „podobizny a obrazové snímky (fotografie).“).  Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Námitku můžete podat proti zpracování za následujícími účely: 

a) Ochrana našich právních zájmů a vedení interních evidencí;

b) Propagace naší značky a marketingová komunikace; a

c) Provoz webu.

G.8. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

H. JAK LZE UPLATNIT JEDNOTLIVÁ PRÁVA?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho odpovědného pracovníka, dostupného na adrese kazarova@hanwhacz.cz.  Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Výrobní závod
Externí sklad